Υπηρεσίες

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Σύντομες Ατομικές Συνεδρίες

(laser coaching sessions) διά ζώσης, διαδικτυακά ή τηλεφωνικά

Αν και σύντομες, θεωρούνται παραγωγικές και ιδανικές για όσους είτε δεν διαθέτουν χρόνο είτε χρειάζεται να αντιμετωπίσουν μία συγκεκριμένη πρόκληση ή να διαχειριστούν μία επείγουσα κατάσταση στο εργασιακό ή άλλο περιβάλλον.

Έχουν διάρκεια μέχρι 30 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεργασία προπονητή-πελάτη στις ατομικές και προπονητή-χορηγού (σπόνσορα) στις ομαδικές συνεδρίες διέπεται από το συμβόλαιο που καθορίζει τους όρους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών. Επιπλέον, ως Life Coach έχω τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας του ICF (International Coaching Federation).